BRF Historia

KVARTER ROSLAGSBANAN 12
Nedan följer en kort historik om kvarter Roslagsbanan 12:s tillkomst.

1930        
Kvarteret Roslagsbanan 12:s historia börjar den 11:e april 1930 i och med att Sthlms stad antog stadsplanaen för detta område. Den 30:e juni fastställes tomtindelningen för vår fastighet. Därefter söks bygglov för nuvarande hus, ritat av arkitekt Starkh.

1933        
Bygglovet beviljas den 15:e mars 1933. Fastigheten hade fyra butikslokaler och 30 lägenheter och tvättstuga på vinden i nuvarande klubbrummet. Huset uppförs under vår, sommar och höst av byggmästare Ludwig Tengblad från Äppelviken i Bromma. Den 13:e december förvärvas huset av direktör Julin Dannfelt för fastighetsbolaget Mellanbottens räkning.

1944        
Samme Julin gör sedan en fastighetstransaktion från Mellanbottnen till Städernas Allmänna Brandstodsbolag den 31:a oktober. Fastighetsbolaget Mellanbottnen har då samtidigt begärts i likvidation.

1952        
Detta år uppförs skyddsrum på gården d v s nuvarande tvättstuga och butiksförråd.

1964        
Husets tredje ägare är Naemi Mogard. Hennes tillträde sker efter en fastighetstransport över en dag genom byggingenjör Nils Nessen. Därefter driver Naemi Mogard drev sedan fastigheten till sin bortgång 1982.

1982        
Mellan 1982-86 drivs huset av Naemi Mogards dödsbo = hennes tre döttrar

1984        
Den 3:e december bildas bostadsrättsföreningen och första kontakten tas mellan dödsboet, föreningsrepresentanter och Björn Ekholm Östgötabanken, föreningens ekonomiska rådgivare.

1986        
Bostadsrättsföreningen tar över ägandet den 1:a juni 1986. Vår första åtgärd som ny ägare blir fasadrenovering mot Valhallavägen p g a skada osakad av grannfastigheten (67:an).

1987        
Bottenplanet görs om: ny undercentral, nytt cykelrum, nytt soprum och ny tvättstuga

1988        
Byte av samtliga lägenhetsdörrar i trapphuset till nuvarande säkerhetsdörrar.

1989        
Stambyte sker i fastigheten, tjuvlarm installeras i cykelrummet. Samtliga lägenheter mot gatan förses med 8mm bullerskyddande lamellglas. Vi var den första fastighet på Valhallavägen som fick  godkända bullerglas av Stockholms Gatukontor och bidrag från kommunen.
1990        
Fastighetens tre affärslokaler blir endast två efter en sammanslagning av de två mindre öster om portingången.

1991        
Kabel-TV dras in i fastigheten. Nytt yttertak läggs både mot gatan och mot Östra Station.  

1992        
Ompustning av fasaden mot Östra Station sker.

1993        
En lägenhetsbrand inträffar men skadorna i övriga huset begränsas mycket tack vare en god     
brandcellssektionering i fastigheten.

1995
Takarbete, igensättning av gamla gesimstakrännan mot Östra Station.
Iordningställande av en ny snickarbod i källaren och solarium på vinden.

1996
Husets äldste hyresgäst,  fru Agda Segerman, bosatt i huset sedan det byggdes 1933, avled!
Hennes familj (fem personer) bodde från början i portvaktslägenheten som var en 1:a.
Under året installerades fettavskiljare i bottenvåningen (enligt ny lag) till husets båda restauranger.

1997
Ommålning av föreningens samtliga lägenhetsfönster (i en första etapp av två)

1998
Ommålning av föreningens samtliga lägenhetsfönster (avslutande etapp)
Omdragning av föreningens el i husets samtliga lägenheter.

1999
Omlackning av föreningens samtliga ekpartier i bottenvåningen.
Byte av lägenheternas samtliga termostater på radiatorerna.
Nya idkare av Café 69/Kebab fräschar upp lokalen.

2001 
Italienska La Ciociara som tagit över gamla Borneos lokaler är ny restaurant. Kvar sedan tidigare har vi också restaurang Kebab Kitchen i huset. Båda dessa lokaler har fått sina frånluftsventilatorer förbättrade under året samt sina träglaspartier ut mot Valhallavägen omlackade.

I början av hösten upptäcktes en vattenskada i anslutning till en av våra stammar. Denna vattenskada är reglerad med vårt försäkringsbolag. I början av nästa år är ett stambyte i samtliga plan för den aktuella stammen inplanerat. Utav husets totalt 9 stammar, är sedan tidigare 7 utbytta.

2002 

Ett stambyte i fastighetens västra del, lägenheterna ovanför italienska restaurangen, har skett efter en uppkommen vattenskada. Detta reglerades till viss del med vårt försäkringsbolag. Utav husets totalt 9 stammar, är nu 8 bytta. Kvarvarande ursprungliga stam i fastighetens östra del, bedöms i dagsläget fungera utan problem.

Våra säkerhetsdörrar i lägenheterna ut mot trapphuset monterades in i slutet av 80-talet. Dessa har nu efterjusterats för att bl. a. låsning ska gå lättare.

Ommålning trapphus: Efter utfört stambyte och justering av säkerhetsdörrarna har det gjorts en uppfräschning av trapphuset genom ommålning av hela trapphuset från huvudentrén upp till vindsdörren samt hissen. Finansiering av ovanstående har skett med bl. a. försäljning av föreningens aktier och likvida medel.

2003 

Renovering av fastighetens utvändiga sockelvåning mot Valhallvägen, i form av

nya markisvävar till butikerna, inbilning av befintliga utanpåliggande el-ledningar, montering av ny nummerskylt (69), slipning och omlackning av befintliga träglaspartier samt omfärgning av sockelvåningens puts. Invändiga renovering i form av en ombyggnad och upprustning av butikernas gemensamma soprum ut mot Valhallavägen.

2004 

Fastighetens undercentral har byggts om och moderniserats. En kontakt har etablerats med representanter från Roslagsbanan angående fastighetens stödmur i gränsen mot stationsområdet.

2005 

Tredje och sista stambytet genomfördes under detta år. Sedan föreningens övertagande av fastigheten 1986 har tre stambyten skett. Första 1989, andra 2002 och tredje detta år. Genom det senaste bytet har nu samtliga lägenhetsstammar bytts i fastigheten, sedan uruppförandet 1933.

Husets huvudentré har också försetts med ett nytt dörrparti av ek. Allmän uppfräschning av trapphuset har också ägt rum genom bl.a. bättringsmålning, nya lampkupor och nya elledningar. Fastighetens båda restauranger har försetts med nyare och modernare fettavskiljare.

2006 

Föreningen har slutfört arbetena med stambyte under början av året.

Föreningen har tagit fram underlag och gjort förfrågan om nya markiser mot Valhallavägen.

Föreningen har också utrett och tagit fram offerter för nytt bredband i fastigheten.

Föreningen har ett pågående arbete med att undersöka möjligheterna till uppvärmning av fastigheten med bergvärme. En lägenhet som tidigare varit hyresrätt har under året upplåtits/ombildats till bostadsrätt. Likviden somerlagts för lägenheten har i sin helhet bokförts som inbetald insats i föreningens egna kapital.

2007 

Föreningen har bytt ut de gamla markiserna mot Valhallavägen mot helt nya.

Vi har installerat snabb bredbandsfiber i fastigheten och i samma veva byggt ut befintligt Kabel-TV-nät till att också innefatta satellitmottagning med en parabolanläggning på vinden/taket.

Föreningen har rustat upp föreningens tvättstugas golv, väggar och tak samt byggt ny utvändig trappa på bakgården utanför densamma.

Bostadsrättsföreningen har fått ett positivt besked från Stockholms Stad vid ansökan om uppvärmning med bergvärme av fastigheten.

Under året har ägarbyte skett i vår restauranglokal för Restaurang La Ciacarra

2008 

Föreningen har gjort omfattande arbeten i entréplanet. Ny markdränering på bakgården utanför tvättstuga och förråd. Knackat loss löst vägg- och golvbruk. Spackling och målat om golv i cykelrum, undercentral samt golv och väggar i tvättstugan. Ny varmmangel har inköpts till tvättstugan samt ny sopdörr. Plan 5 har fått nya radiatorer.

 

2009

I en uppgörelse med SL har nu slutligen (efter mer än 20 års förhandlingar) en ny stödmur uppförts i tomtgränsen mot spårområdet. Den nya stödmuren är också rent fysiskt förlagd på SL:s tomtmark. (Den gamla stödmuren låg inne på vår tomt). Som kompensation för våra nedtagna syrener har fått ett nytt bullerskydd subventionerat från SL. Bullerskyddet är försett med nya ljusarmaturer vilka lyser upp vår bakgård kvällstid, samt en spaljé mot vår fastighet för framtida växter. Förslag till en helhetslösning av gårdsplaneringen är framtagen men ännu ej beslutad.

2010 

Under året har föreningen sett till att renovera och målat om samtliga fönster och fönsterpartier ut mot Valhallavägen. Butikernas glaspartier har slipats och lackats.

Arbeten för vädringsbalkongernas glaspartier ut mot bakgården gällande nya energiglas samt ommålning har beställts.

2011 

Under året har föreningen sett till att vädringsbalkongernas glaspartier ut mot bakgården försetts med nya energiglas samt målats om.

För bakgården har föreningen anlitat Miljö & Trädgårdsservice färdigställande av grus- och grönytor.De gröna ytorna är försedda med sedum, en slags blandning av mossa och örtväxter. Spaljén ut mot Roslagsbanan har försetts med klängväxtplantor.

Uppdatering av fastighetens datanät har skett. Stokab har uppdaterat det optiska stamnätet (bredband) för samtliga fastigheter på Valhallavägen. Vi har i samband med det blivit anslutna med dubbel säkerhet. Vår fastighets bredbandsleverantör Ownit, fortsätter leverera enligt gällande avtal.

2012 

Under året har föreningen genom DM-tak målat om plåten på fastighetens plåttak

För bakgården har föreningen låtit anlitat Milöjö & Trädgårdsservice fyra gånger om året

rensa ogräs mm i grusgångar och på grön ytor.

2013 

Fönster- och ventilbyten mot Östra Station har utförts. Arbetet och material bekostades av SL.

Justering av hängning och tätning har gjorts av föreningens samtliga säkerhetsdörrar, ut mot

trapphuset. Fastighetens samtliga nio köks- och badrumsstammar har spolats rena.

Italienska kvällsrestaurangen La Ciaciarra har bytt namn och inriktning. Nya namnet är Lion Bar och utskänker huvudsakligen öl till ett yngre klientel. Antonio Moussa är nu 100% ägare av aktiebolaget AB Brodern som driver rörelsen. Då föreningen varken informerats eller godkänt dessa förändringar har vi kopplat in juridiskt ombud för att se över vårt hyreskontrakt som löper till maj 2015. Förändringarna har även medfört en ökad störning för flera av de boende i fastigheten. En fortsatt störning och negativ påverkan av fastigheten kan inte accepteras utan att föreningen tvingas vidta åtgärder.

2014 

En av föreningens restauranghyresgäster har bytt namn och verksamhetsinriktning. Tidigare restaurang La Ciaciarra med vedugnsbakad pizza, heter idag Lion Bar och bedriver huvudsakligen ölutskänkning. Detta har skett utan föreningens medgivande. AB Brodern som stod som ägare är numera vräkt från fastigheten eftersom deras verksamhet blev outhärdlig för de boende i fastigheten. Lokalen väntar nu på en ny hyresgäst som inte blir restaurangverksamhet.

På grund av otillåtna tidigare ombyggnader, utebliven betalning av månadshyra samt omfattande störningar för de boende, har föreningen med hjälp av juridiskt ombud låtit säga upp hyreskontraktet (som går ut 2015 05 01). Detta har även medfört en hel del merarbeten för styrelsen, med uppföljning av myndighetskontakter, ljudkonsulter mm.

2015

Under året 2015 har styrelsen även haft direktkontakt med SL:s projektgrupp, gällande planerad om- och utbyggnad av Östra Stations stationsområde under 2015. Styrelsen har bevakat föreningens intressen gällande eventuella konsekvenser rent fysiskt och juridiskt för vår fastighet.

I föreningens tvättstuga har den stora torktumlaren bytts ut mot en ny samt under 2016 två nya tvättmaskiner.

2016

Ny hyresgäst i f.d. AB Brodern/Lion Bars lokal är Gedins Studio.

Del av fastighetens entrégolv framför hissen lades om. Detta p.g.a. fyllningen under golven hade sjunkit undan. Underlaget stabilerades och befintlig Kolmårdsmarmor kompletterades med nytt lika befintligt.

Föreningsstadgarna uppdaterades och antogs vid årsstämman.

2017

Bakgårdsfasaden

Fasaden mot bakgården inkl. vädringsbalkonger putsades om.

Yttre fönsterbågar renoverades och målades om.

Stuprör, fönsterbläck och övriga plåtar byttes ut eller målades om. 

2018

En vattenskada i gatuplanet uppdagades i Gedins Studio. Orsakad av läckage i intilliggande soprum för Gedins Studio och Kebab 69.

Skadade åtgärdades och reglerades mellan de två affärslokalernas respektive försäkringsbolag.

2019

Radonmätning genomfördes på uppmaning av Stockholms Stad. Resultatet visade att huset är fritt från radon.

Justering och tätning av samtliga lägenheters säkerhetsdörrar.

Genomgång av samtliga lägenheters självdragssystem genomfördes p.g.a. alla ombyggnader som skett över tid. Igensatta ventiler och felaktiga installationer som upptäcktes åtgärdas av respektive lägenhetsinnehavare.

Hela hisschaktet från entréplan upp till 5 våningen rengjordes och målades. Även hisskorgen rengjordes utvändigt och målades invändigt.

Renovering och upprustning av samtliga markiser mot Valhallavägen genomfördes.

Nytt skötselavtal har tecknats med Stadsträdgården AB för skötsel av bakgården.

2020

Stambyte i källarplanet genomfördes. Båda affärslokalerna påverkades med bilning i deras golvbetongplatta. Byte av källarstam byts ut från bakgårdens gårdsbrunn, genom hela fastigheten, ut till och igenom grundmur mot Valhallavägen. Där under trottoaren installeras en av myndigheterna godkänd ”kloak giljotin”, för att sätta stopp för alla oönskade råttor i fastigheten.

Renspolning av 7st. tidigare bytta avloppsstammar genomfördes, i förebyggande syfte. Detta för att förlänga livslängden stammarna, inför kommande framtida stambyten.

Föreningen lät genomföra en OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). OVK:n godkändes efter att en del bostadsrättsinnehavare rättat till sina anmärkningar.

2021

Ny energideklaration för fastigheten är genomförd av Acc Byggkonsult AB

Nytt kontrakt framtaget och godkänt av Kitchen Kebab 69

Nya LED-belysning är uppsatt i Cykelrummet, Vindsutrymmen och Styrelserummet

Ny kodlåsdos installerad för huvudentrén
 

Brf Roslagsbanan 12

2022-03-21